Prawo szkolne

1. Statut szkoły (plik pdf)

2. Szkolny System Oceniania 

3. System Wychowawczy

 • Program Wychowawczy (plik pdf)
 • Program Profilaktyczny (plik pdf)
 • Komisja Opiekuńczo-Wychowawcza (plik pdf)
 • Nagrody
   1. Za wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, a także pracę społeczną uczeń może być nagrodzony:

   2. pisemną pochwałą wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
   3. pisemną pochwałą dyrektora,
   4. listem pochwalnym do rodziców,
   5. nagrodą rzeczową.
 • Kary (plik pdf)
 • Samorząd Uczniowski (plik pdf)
 • Rzecznik Praw Ucznia (plik pdf)

4. Przedmiotowy System Oceniania

 • Język polski (plik Word)
 • Języki obce (plik Word)
 • Historia i wos (plik Word) 
 • Przedmioty ścisłe (plik Word) 
 • Przedmioty zawodowe (plik Word) 
 • Religia (plik Word)
 • Wychowanie fizyczne (plik Word)