Technik Budownictwa Wodnego

Budownictwo wodne jest bardzo silnie związane ze środowiskiem  naturalnym  i podejmuje techniczne problemy związane z wykorzystaniem zasobów wodnych i ochroną przed jej żywiołem. Rozumienie, interpretowanie oraz posługiwanie się wiedzą w zakresie kształtowania i ochrony środowiska naturalnego oraz przewidywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności człowieka odbywa się poprzez rozwiązania związane z budownictwem hydrotechnicznym. Budownictwo wodne jest działem gospodarki wyróżniającym się stałą tendencją rozwoju. Jego zakres jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem wszelkiego rodzaju budowle komunalne i przemysłowe, obiekty hydrotechniczne, mosty, tunele, drogi i autostrady. Są one ściśle związane ze środowiskiem przyrodniczym, zatem ich realizacja wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

Technikum budownictwa wodnego  jest kierunkiem o charakterze technicznym budowlanym bazującym na podstawowych przedmiotach ścisłych.

Przygotowujemy specjalistów:

  • rozwiązujących zadania projektowe, wykonawcze z zakresu budownictwa wodnego
  • poruszających się biegle w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych;
  • posiadających umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne;
  • realizujących inwestycje z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji;
  • nadzorujących obiekty ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Nauka trwa cztery lata. Absolwenci technikum budownictwa wodnego mogą być zatrudniani w

  • biurach projektowych;
  • przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych zajmujących się budową urządzeń wodnych;
  • firmach konsultingowych;
  • instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne.