Technik Drogownictwa

Podczas nauki uczeń poznaje tajniki budowania dróg i obiektów mostowych, technikę wytwarzania materiałów budowlanych i drogowych. Oprócz tego poznaje zasady współpracy z administracją państwową i samorządową, formy pracy biur projektujących drogi i obiekty mostowe.

Uczymy:
– klasyfikować drogi
– rozróżniać rodzaje i elementy dróg
– rozpoznawać inżynierskie obiekty drogowe i określać ich funkcje
– rozpoznawać rodzaje gruntów i określać ich właściwości
– rozpoznawać materiały stosowane do budowy dróg, obiektów drogowych i mostowych
– stosować zasady sporządzania szkiców i rysunków technicznych

– rozróżniać rodzaje i elementy składowe dokumentacji projektowej
– rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach drogowych
– wykonywać pomiary związane z określonymi robotami ziemnymi i drogowymi
– rozróżniać środki transportu stosowane w drogownictwie
– stosować zasady transportu, składowania mas ziemnych oraz materiałów stosowanych w robotach drogowych i mostowych
Nauka trwa cztery lata

Absolwent technikum drogownictwa będzie mógł np.:

znaleźć zatrudnienie w:

– organach administracji państwowej i samorządowej,
– w zarządach dróg,
– przedsiębiorstwach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe
– biurach projektowych dróg I obiektów mostowych,
– wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
– kopalniach kruszyw budowlanych I drogowych,
– kontynuować naukę na wyższych uczelniach