Technik Geodeta

 

Głównym zadaniem geodety jest pomiar ziemi. Można odróżnić geodezję wyższą, zajmującą się pomiarami wszelkich obszarów: lądów i całej ziemi, i geodezję niższą, której zadaniem jest pomiar mniejszych obszarów. Kierunek przeznaczony jest dla osób interesujących się matematyką oraz jej stosowaniem w praktyce podczas pomiarów terenowych.

Uczymy:

– obsługi instrumentów geodezyjnych oraz przyrządów pomiarowych
– dobieranie metod i technik pomiarowych do wymaganej dokładności prac pomiarowych
– wykonania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu
– opracowanie geodezyjnej dokumentacji pomiarowej szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu
– oceniać dokładność wykonanych prac pomiarowych, obliczeniowych i graficznych
– geodezyjne opracowania danych projektowych

– wykonuje opracowanie pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacji powykonawczej
– wykonuje pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
– zakładanie i aktualizacje katastru nieruchomości
– badania ksiąg wieczystych
– wykonania dokumentacji do celów prawnych z: wznowienia, podziału nieruchomości, rozgraniczania scalania gruntów oraz wywłaszczenia
– odszukiwania i pomiaru punktów granicznych
– kompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Nauka trwa cztery lata

Absolwent technikum geodezyjnego będzie mógł np.:

znaleźć zatrudnienie w:

– przedsiębiorstwach geodezyjnych
– administracji państwowej
– administracji samorządowej
– po uzyskaniu uprawnień zawodowych może otworzyć własną działalność gospodarczą
– kontynuować naukę na wyższych uczelniach